Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ για το έτος 2016

Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ για το έτος 2016

Ανακοινώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών το «Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, το 2016».

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο:

1α.         Τα μηχανοκίνητα οχήματα: επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους.

                1β.          Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ((Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες.

1γ.          Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, κρατικά οχήματα - ιδιοκτησίας δημοσίων οργανισμών (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού – Αποκεντρωμένων διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων).

1δ.          Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για τα οποία έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια κυκλοφορίας κατά το έτος 2012 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν,

στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρεια Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το έτος 2012.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία της πρώτης αδείας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

2.            Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, για τα οποία πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση από την 01-01-2015 μέχρι και την 31-12-2015 (από οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας) και ως νέα διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών αναγράφεται Δήμος της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας), εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον στις Περιφέρειες που είχαν ως έδρα πριν τη μεταβίβαση τους, δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, ως εξής:

 

 

Ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1

28 Φεβρουαρίου 2016

2

31 Μαρτίου 2016

3

30 Απριλίου 2016

4

31 Μαΐου 2016

5

30 Ιουνίου 2016

6

31 Ιουλίου 2016

7

30 Σεπτεμβρίου 2016

8

31 Οκτωβρίου 2016

9

30 Νοεμβρίου 2016

0

31 Δεκεμβρίου 2016

 

Μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

3.            Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρεια Αττικής και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2015.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

4.    Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ισχύει η παραπάνω σχετική Απόφαση 107876/28673/26-5-2015 και προβλέπεται μετά τη λήξη αυτής να εκδοθεί νέο ξεχωριστό πρόγραμμα.

 

5.    Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των κατόχων των οχημάτων με εξουσιοδοτημένο ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) της προτίμησης τους.

 

6.    Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που είχε αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα στο δρόμο. Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.