Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Οροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Ο δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα, site) www.ecocheck.gr (στο εξής ο "δικτυακός τόπος") δημιουργήθηκε από την Εταιρεία ECOCHECK I.K.E (στο εξής «Εταιρεία») με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για θέματα τεχνικού ελέγχου και κυκλοφορίας οχημάτων. Επίσης, υλοποιούνται εφαρμογές μέσω των οποίων διευκολύνεται η πρόσβαση του στις υπηρεσίες τόσο της Εταιρείας όσο και εν γένει του τεχνικού ελέγχου, όπως το online ραντεβού, η υπενθύμιση ελέγχων, το ΚΤΕΟ Delivery κ.α.

 

Η Εταιρεία, προσφέρει τις υπηρεσίες της, υπό τους ως κάτωθι περιγραφέντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

 

Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, άρθρων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, γραφικών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποiηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

 

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

 

Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στον δικτυακό τόπο www.ecocheck.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ενότητα «Επικοινωνία» του Δικτυακού Τόπου.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

α) Καθίσταται σαφές ότι μέσω του Δικτυακού Τόπου www.ecocheck.gr δεν παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές και σε καμία περίπτωση οι αναγραφόμενες ή παρατιθέμενες στον Δικτυακό Τόπο πληροφορίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξειδικευμένη άποψη ενός τεχνικού που είναι σε θέση να ελέγξει το όχημά σας.

 

β) Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες κάθε είδους που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται (κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.τ.λ.), θα είναι ακριβείς, πλήρεις και ανά πάσα στιγμή ενημερωμένες ή ότι θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συμβουλές και τα εργαλεία του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά, πρόστιμα και προθεσμίες για διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, σχετική νομοθεσία κ.λ.π.) έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Εταιρείας ή των συνεργατών της.

 

γ) Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

 

δ) Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται.

 

ε) Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 

στ) Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

ζ) Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

 

η) Η Εταιρεία εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων (website, ιστοσελίδων)  τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links, hyperlinks). Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

 

θ) Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

α) Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

 

Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

Επίσης, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη από τον χρήστη υπηρεσία (onlineραντεβού, KTEODelivery, Υπενθυμίσεις) ενδέχεται να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με το όχημα του χρήστη, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του, το είδος του οχήματος,  η ημερομηνία προηγούμενου τεχνικού ελέγχου κ.α..

 

Σκοπός της συγκέντρωσης των παραπάνω δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο η αποτελεσματική παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας προς εσάς, για τον λόγο αυτό σας ζητούνται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ανάλογα με την υπηρεσία που επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας προς εσάς, σε διακομιστή (server) της Εταιρείας μας  και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες εκ μέρους σας παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

 

β) Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο.

 

γ) Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

ε) Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση σας ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τρόπο τέτοιο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Τα cookiesχρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

 

στ) Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

α) Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

 

β) Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

γ) Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

δ) Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.