Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω κλοπής-Απώλειας- Φθοράς ή Αλλοίωσης

Χορήγηση Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω κλοπής-Απώλειας- Φθοράς ή Αλλοίωσης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

1.       Απλό φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

2.        Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)

3.        Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (διαστάσεις 4Χ6)

4.       Συμπληρωμένη την αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής- απώλειας- φθοράς ή αλλοίωσης. Πιέστε εδώ για να την βρείτε.

5.       e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση

6.       e-παράβολο των 30€ για απώλεια ή κλοπή ( Το παράβολο για κλοπή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση μερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής.

7.        Πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά τρίτων 9,02€

Για πολίτες άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε και για υπηκόους τρίτης χώρας μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχετε επιπλέον και:

1.       Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (πολίτες της ΕΕ) ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή (πολίτες τρίτης χώρας)

2.       Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – µελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

3.       Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

 

 

Σημείωση**

Το ΙΚΤΕΟ Ecocheck δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση εάν υπάλληλος της οικίας Περιφέρειας του Πολίτη σας ζητήσει διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προκύπτουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων.