Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Aνανέωση άδειας οδήγησης

Διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης (άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)

 

 1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:

α. Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή φοιτά σε πανεπιστήμιο ή σχολείο της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 β. Πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του.

γ. Καταβάλει τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων.

2. Κατά την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας και εφόσον οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του, οι οποίες απαιτούνται για τη συγκεκριμένη προς ανανέωση κατηγορία, καλύπτουν και άλλη κατηγορία της συγκεκριμένης άδειας, επιτρέπεται η ταυτόχρονη ανανέωση και των καλυπτόμενων κατηγοριών, χωρίς να έχει λήξει η ισχύς τους. Ως έναρξη της ισχύος οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, η οποία ανανεώθηκε, θεωρείται η ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

3. Άδειες οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Νορβηγία ή την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν και έχει λήξει η ισχύς τους, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης

 

Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

1.       Απλό φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

2.        Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.

3.        Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (διαστάσεων 4 Χ 6) (Οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό)

4.       Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης ( από παθολόγο και οφθαλμίατρο οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών) καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό ∆.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα µε το Παράρτημα III του π.δ.51/2012

5.       Συμπληρωμένη την αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης. Για να την δείτε πιέστε εδώ

6.       Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.

7.        e-παράβολο των 18 € για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων

8.       e-παράβολο των 50€ για την ανανέωση 

9.        e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση

ΧΡΟΝΟΣ : Μέχρι 30 ηµέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία)

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00 € [ Συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή των γιατρών (10 €+ 10 €)]

 

Για πολίτες άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε και για υπηκόους τρίτης χώρας μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχετε επιπλέον και:

1.       Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (πολίτες της ΕΕ) ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή (πολίτες τρίτης χώρας)

2.       Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – µελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

3.       Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

 

Σημείωση**

Το ΙΚΤΕΟ Ecocheck δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση εάν υπάλληλος της οικίας Περιφέρειας του Πολίτη σας ζητήσει διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προκύπτουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων.