Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά για αρχικό έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου

Για τον Αρχικό έλεγχο υγραεροκίνησης θα χρειαστείτε 

 1. Αδεια κυκλοφορίας 
 2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Αδεια οδήγησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου τεχνικου που διενήργησε την διασκευή του οχήματος
 4. Ισχύον δελτιο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο
 5. Πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις παροχης υπηρεσιών και αγοράς εξαρτημάτων
 6. Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεροκίνησης
 7. Βεβαίωση καταλληλότητας της εγκαστάστασης συμφωνα με την νομοθεσία, επικυρωμένη


 Για τον Περιοδικό έλεγχο θα χρειαστείτε

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου τεχνικου
 4. Πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις παροχης υπηρεσιών της υπεύθυνης δήλωσης